+370 5 2473329
info@advokatopagalba.lt

Standartinės sąlygos

Advokatų profesinė bendrija GGB Law (toliau - ADVOKATO PAGALBA) yra įsikūrusi Laivės pr. 77, Vilniuje, kurios veikla – teisinių paslaugų teikimas. ADVOKATO PAGALBA teisininkai vadovaujasi profesinės etikos kodeksu, kuris yra patvirtintas Lietuvos advokatūros. Bet kokiems santykiams tarp ADVOKATO PAGALBA ir klientų taikomos šios standartinės sąlygos, nebent kitaip numatyta individualioje teisinių paslaugų teikimo sutartyje:

 • Klientų pavedimų vykdymui ADVOKATO PAGALBA paskiria savo teisininkus. Klientas suteikia įgaliojimus dėl pavedimų atlikimų visiems ADVOKATO PAGALBA advokatams ir teisininkams, kurie įdarbinti ADVOKATO PAGALBA arba jai teikia paslaugas, kaip nepriklausomi tiekėjai. Visos šios paslaugos bus laikomos ADVOKATO PAGALBA suteiktomis paslaugomis.
 • ADVOKATO PAGALBA įsipareigoja klientams teikti teisines paslaugas. Klientas suteikia ADVOKATO PAGALBA ir bet kuriam ADVOKATO PAGALBA teisininkui (toliau - Teisininkai) teisę imtis visų veiksmų, kurie, jų manymu, yra reikalingi pavedimo vykdymui, taip pat teismo procesinių dokumentų ir kitų dokumentų pateikimą. Tais atvejais, kai ADVOKATO PAGALBA manys, kad reikia atsiklausti kliento, ji suteiks klientui teisę priimti sprendimus. Tačiau vykdydami kliento nurodymus, ADVOKATO PAGALBA laikysis Lietuvos advokatų tarybos patvirtinto advokatų etikos kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų.
 • Klientai patvirtina, kad susipažino ir supranta, kad ADVOKATO PAGALBA nesuteikia jokių garantijų ar pažadų dėl kliento bylos baigties ir rezultatų.
 • Vykdydama kliento pavedimą, ADVOKATO PAGALBA pasilieka teisę prašyti kliento, atitinkamų organizacijų ir valdžios institucijų suteikti informaciją, reikalingą nustatyti kliento tapatybę, nuosavybės struktūrą, įskaitant galutinius naudos gavėjus.
 • Vykdydama kliento pavedimą, ADVOKATO PAGALBA pasitikrina, ar nėra interesų konflikto su klientu bei informuoja klientą jei tokių konfliktų yra. Tačiau ši nuostata neužkerta kelio ADVOKATO PAGALBA teikti teisines paslaugas kitoms bendrovėms veikiančioms toje pačioje srityje, kaip ir klientas.
 • Visa informacija ir duomenys, kurie buvo gauti iš kliento arba apie klientą, yra laikomi konfidencialia informacija. ADVOKATO PAGALBA įsipareigoja užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą, tačiau ADVOKATO PAGALBA neužtikrina ir negali užtikrinti informacijos, kuri perduodama elektroniniu paštu, faksu ar kitokiu išoriniu būdu, konfidencialumo. Nepaisant to, ADVOKATO PAGALBA ir Teisininkai pasilieka teisę atskleisti konfidencialią informaciją, kai: (i) informacija turi būti atskleista vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais; (ii) informaciją reikia atskleisti siekiant apsaugoti kliento teises ir interesus; (iii) tai yra būtina siekiant nustatyti arba išieškoti atlygį ADVOKATO PAGALBA; (iv) informaciją reikia atskleisti siekiant apginti ADVOKATO PAGALBA ar Teisininkus nuo iškelto ieškinio ar kaltinimų atlikus neteisėtą veiką; (v) klientas pateikia raštišką ar žodinį sutikimą atskleisti informaciją.
 • Kliento mokamo teisinio atlyginimo dydis ADVOKATO PAGALBA priklauso nuo konkretaus kliento pavedimo pobūdžio ir numatomos darbų apimties, kurie aptariami tarp šalių. Bendras atlyginimo dydis gali priklausyti nuo toliau nurodytų veiksnių: kliento pavedimo vykdymo laikas, reikalingos teisinės kvalifikacijos ir profesinių įgūdžių lygio, taip pat pavedimo sudėtingumo ir skubos.
 • Autorių teisės į byloje pateiktą medžiagą ir klientui suteiktas teisines konsultacijas priklauso ADVOKATO PAGALBA ir negali būti naudojamos trečiųjų šalių. Visos autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės, sukurtos ADVOKATO PAGALBA atliekant kliento pavedimą, neperduodamos ir išlieka ADVOKATO PAGALBA nuosavybe.
 • ADVOKATO PAGALBA ir Teisininkai neprisiima atsakomybės už klientų padarytą žalą, atsiradusią šios sutarties pagrindu, išskyrus atvejus, kai tokia žala atsirado dėl ADVOKATO PAGALBA ar Teisininko tyčinės veikos ar didelio neatsargumo. Bendra atsakomybė yra ribota ir negali būti didesnė nei suma, kuri buvo sumokėta ADVOKATO PAGALBA už konkretaus pavedimo atlikimą. ADVOKATO PAGALBA neprisiima atsakomybės už žalą ar nuostolius, kylančius dėl mokesčių taikymo klientui ar rizikos, kad bus pritaikyti mokesčiai, atsiradusius dėl ADVOKATO PAGALBA suteiktų paslaugų. ADVOKATŲ PAGALBA neprisiima atsakomybės dėl netiesioginių nuostolių atsiradimo, įskaitant turto, duomenų, reputacijos netekimą, negautas pajamas ir pan.
 • ADVOKATO PAGALBA neprisiima atsakomybės už kitų specialistų, negu ADVOKATO PAGALBA ar advokatų kontoros teisininkai, suteiktas paslaugas, kai klientas sutiko dėl tokių paslaugų gavimo.
 • Standartinėmis sąlygomis taip pat gali vadovautis ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai teikia paslaugas ADVOKATO PAGALBA vardu.
 • ADVOKATO PAGALBA pasilieka teisę nutraukti Sutartį bet kuriuo metu atsiradus nurodytoms aplinkybėms: (i) klientas nori ar siūlo atlikti neteisėtą veiką; arba (ii) ADVOKATO PAGALBA nustato, kad klientas pasinaudojo ADVOKATO PAGALBA paslaugomis siekdamas įvykdyti neteisėtą veiką; arba (iii) klientas reikalauja, kad ADVOKATO PAGALBA ar Teisininkas atliktų neetiškus ar neracionalius veiksmus; arba (iv) klientas nebendradarbiauja su ADVOKATO PAGALBA atliekant kliento pavedimą; arba (v) kai ADVOKATO PAGALBA sąskaitos neapmokamos ilgiau kaip dešimt (10) dienų nuo nustatyto mokėjimo termino; arba (vi) klientas nesilaiko ADVOKATO PAGALBA ar Teisininko patarimo.
 • Kliento ir ADVOKATO PAGALBA tarpusavio santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • Bet kokie ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, susijusios su teisinių paslaugų sutartimi arba kylančios dėl sutarties pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo, galutinai sprendžiamos Vilniaus Komercinio Arbitražo teisme, laikantis nustatytų taisyklių. Arbitražo ar panašaus proceso eiga, informacija, atskleista šių procesų metu, taip pat sprendimai ir nutartys, priimti ar paskelbti proceso metu, laikomi konfidencialia informacija. Tokia informacija, sprendimai ir nutartys jokia forma negali būti atskleistos jokiai trečiajai šaliai be išankstinio kitos šalies sutikimo. Nepaisant šio įsipareigojimo, šalis turi teisę atskleisti šią informaciją siekdama apginti savo teises prieš kitą šalį, draudimo bendrovę arba kitais atvejais, kai tokią informaciją reikia atskleisti vadovaujantis privalomais teisės aktais, vertybinių popierių biržos taisyklėmis ir nuostatais ar panašiais teisės aktais.

Kontaktai

Darbo laikas
I-V 8:00 - 17:00 val.
(kitu laiku pagal išankstinį susitarimą)


Advokatas Vilniuje

Laisvės pr. 88, 06125 Vilnius
Tel. +370 5 2473329
El. p. info@advokatopagalba.lt

Advokatas Telšiuose

Kęstučio g. 10–3, 87122 Telšiai
Tel. +370 444 60688
El. p. info@advokatopagalba.lt

Domina teisinės paslaugos?

Palikite kontaktus ir mes susisieksime su Jumis per 12 darbo valandų.